[email protected]

regulamin

regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://bigbit.waw.pl/sklep należacego do firmy Big Bit Marek Adamski Usługi Informatyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 2/47, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, formach płatności dostępnych w sklepie, oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 667-668-368.

 

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Sprzedawca – Big Bit Marek Adamski Usługi Informatyczne z siedzibą w Warszawie, 03-185, ul. Erazma z Zakroczymia 2/47, NIP: 526-146-02-75,
  • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://bigbit.waw.pl/regulamin,
  • Klient – osoba fizyczna (Konsument) lub osoba prawna, która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
  • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta,
  • Pomoc Zdalna – Usługa będąca zbiorem działań informatycznych realizowanych zdalnie przez Sprzedawcę na komputerze Klienta poprzez sieć Internet, a także przy wykorzystaniu innych kanałów komunikacji, np. telefon, komunikator internetowy, wiadomości email i sms.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Ssprzedaży ze Sprzedawcą, zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  na  odległość  za  pośrednictwem  Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Usług będących przedmiotem Umowy Sprzedaży
  • Sklep, Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bigbit.waw.pl/sklep , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i korzystać z pozostałych usług Sklepu Internetowego.
  • Operator Płatności – Tpay,

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Usług.
 2. Do dokonania zakupu Usługi w Sklepie konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
 1. dostęp do Internetu;
 2. standardowy system operacyjny;
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazwanych danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

 

§ 3 Zakupy w Sklepie

 1. W celu zakupu Usług Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. Wybrać jedną lub kilka pozycji Usług oferowanych w Sklepie klikając przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. Wypełnić formularz zamówienia, podając wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  3. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Usługi.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§ 4 Usługa Pomocy Zdalnej

 1. Procedura świadczenia Usługi Pomocy Zdalnej opisana jest szczegółowo na stronie https://bigbit.waw.pl/pomoc-zdalna

 

§ 5 Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana na stronie Sklepu przy każdej Usłudze  jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Na każdą sprzedaną Usługę Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  1. Przedpłata Tpay
   1. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Tpay. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Tpay. Po wybraniu opcji Tpay Klient zostanie przekierowany na strony internetowe www.tpay.com, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności.
   2. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.tpay.com, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy.
   3. Regulamin świadczenia usług Tpay jest dostępny na stronie www.tpay.com.

 

§ 6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem konsultacji wstępnej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://bigbit.waw.pl/rodo

 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Data opublikowania Regulaminu 03.11.2020