polityka prywatności

regulamin przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Bit Marek Adamski Usługi Informatyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 2/47, 03-185 Warszawa, NIP: 5261460275, REGON: 014887423, adres e-mail: biuro@bigbit.waw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy lub współpracy oraz działań zmierzających do ich zawarcia;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora danych (np. : prowadzenie ksiąg rachunkowo – księgowych);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora oraz dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, jak również realizacji procesów reklamacyjnych, czyli w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu każdorazowo określanym w wyrażanej zgodzie przez osobę, której dane dotyczą;
 • Administrator danych przetwarza następujące kategorie Pani/Pana dany osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne działalności gospodarczej;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi współpracuje Administrator danych w związku ze świadczeniem usług, realizacją umowy lub realizacją obowiązku prawnego Administratora danych oraz prawnie uzasadnionego jego interesu. Kategoriami takich odbiorców mogą być np.: podmioty realizujące usługi serwisu lub gwarancji, producenci sprzętu, usługodawcy usług informatycznych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, etc.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. czas trwania umowy lub współpracy oraz po zakończeniu trwania umowy lub współpracy do czasu wymaganego przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  2. czas wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  3. czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania przez Panią/Pana.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub nawiązania współpracy.
 • Administrator danych nie prowadzi w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania oraz decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
  4. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych o ile nie jest realizowany żaden inny cel ich przetwarzania;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. na podstawie art. 17 RODO cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem danych korespondencyjnie lub poprzez adres e-mail.