[email protected]

polityka prywatności

regulamin przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny Administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Big Bit Marek Adamski Usługi Informatyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 2/47, 03-185 Warszawa, NIP: 5261460275, REGON: 014887423, adres e-mail: [email protected];
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy lub współpracy oraz działań zmierzających do ich zawarcia;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora danych (np. : prowadzenie ksiąg rachunkowo – księgowych);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora oraz dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, jak również realizacji procesów reklamacyjnych, czyli w prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu każdorazowo określanym w wyrażanej zgodzie przez osobę, której dane dotyczą;
 • Administrator danych przetwarza następujące kategorie Pani/Pana dany osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne działalności gospodarczej;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi współpracuje Administrator danych w związku ze świadczeniem usług, realizacją umowy lub realizacją obowiązku prawnego Administratora danych oraz prawnie uzasadnionego jego interesu. Kategoriami takich odbiorców mogą być np.: podmioty realizujące usługi serwisu lub gwarancji, producenci sprzętu, usługodawcy usług informatycznych, biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, etc.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. czas trwania umowy lub współpracy oraz po zakończeniu trwania umowy lub współpracy do czasu wymaganego przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  2. czas wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, do czasu wypełnienia tych obowiązków;
  3. czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
  4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania przez Panią/Pana.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy lub nawiązania współpracy.
 • Administrator danych nie prowadzi w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania oraz decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
  4. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych o ile nie jest realizowany żaden inny cel ich przetwarzania;
  5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. na podstawie art. 17 RODO cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się z Administratorem danych korespondencyjnie lub poprzez adres e-mail.
Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://bigbit.waw.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma Big Bit Marek Adamski Usługi Informatyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 2/47, 03-185 Warszawa, NIP: 5261460275, REGON: 014887423, adres e-mail: [email protected], świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Facebook
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.